Tiền tài do cần cù mà có, giàu sang do tiết kiệm mà được, bước thêm một bước nữa khi đã vững vàng rồi  [Khuyết danh] |

Tình hình kinh doanh khó khăn sẽ đào thải những kẻ hằng ngày thiếu tích cực trong công tác [Khuyết danh] |

Muốn nhanh thì phải từ từ [Khuyết danh]|

Innovation distinguishes between a leader and a follower [Steve Jobs] |

Cam kết là khả năng tập trung ý chí vào một mục tiêu, một hành động hay một ý tưởng mà ý nghĩa của nó quan trọng hơn sự sống còn [Howard Thurman]|

Sự tầm thường là đỉnh điểm của tính ích kỉ |

Ai cũng có thể thất bại nhiều lần, nhưng họ sẽ không thất bại thực sự cho đến khi bắt đầu đỗ lỗi cho người khác |

 

 


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Copyright 2024 © Kiều Hải Yến