“Một thân thể không đau, một tinh thần không loạn, đó là chân hạnh phúc của con người” 

Một nơi tĩnh tại, rèn luyện bản thân và chia sẻ những điều đã thấu